Grant Thornton Baltic OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10384467
Tegevusloa number: 3

Kontaktandmed

Aadress: Pärnu mnt 22, Tallinn
E-posti aadress: info@ee.gt.com
Telefon: +372626 4500
Veebileht: www.grantthornton.ee

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine, IT-nõustamine, siseaudit, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharud: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika, kaubandus, kindlustus, MTÜ-d ja sihtasutused, pangandus ja finants, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Osutatava teenuse liigid: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit, JäätS nõuete kontroll, VASP omavahendite audiitorkontroll
Leping avaliku huvi üksusega: Yes

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/GrantThorntonEstonia/, https://www.linkedin.com/company/grantthornton-estonia/, https://www.instagram.com/grantthornton_estonia/, https://www.youtube.com/user/grantthorntontv
Menu