Siit leiate valiku Audiitorkogu poolt välja pakutud uurimistööde teemasid, mida peame valdkondlikult oluliseks ning mis võiksid sobida lõputöö teemadeks. 

I Eelisteemad:

 • Vandeaudiitorite osutatavate teenuste turu arengud, sh muu äritegevus ning tulevikuperspektiivid.
 • Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.
 • Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna hindamisel.
 • Vandeaudiitori aruande mõju kliendi äritegevusele, sh õiguslikud tagajärjed  ning avalik huvi.
 • Võimalused audiitortegevuse muutusteks tulenevalt tehisintellekti (AI) arengutest
 • Audiitorkontrolli läbinud ESG aruandluse mõju majandusotsustele ning rohe-eesmärkidele
 • Kas rahvusvahelised auditeerimistasandid sobivad Eesti ettevõtete audiitorkontrolliks? Millised mugandused oleks vajalikud?

 

II Soovituslikud teemad:

 • Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.
 • Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.
 • Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.
 • Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.
 • Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.
 • Revisjon Eesti õigussüsteemis.
 • Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.
 • Avalik-õigusliku Audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamismudelite alternatiivide analüüs.
 • Kvaliteedikontrolli ja selle tulemuste avalikustamise mõju audiitorettevõtjate vahelisele konkurentsile.
 • Praktiseerijate ja järelevalve koostööst kvaliteedikontrolli korraldamisel Euroopa riikides.
 • Audiitori ja kliendi vahelised võimalikud eriarvamused kutsetegevuse osutamisel ja nende lahendamine.
 • Ettevõttesisese raporteerimise (management reporting) raamistiku baasprintsiipide väljatöötamine.
 • Avaliku huvi üksuste auditi arengusuunad teiste riikide näitel.
 • Pakendiauditi rahvusvahelised süsteemid – võrdlus ja analüüs.
 • Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud investeerimisotsuse tegemisel.
 • Võrdlev analüüs audiitori töövõttude kohta, näiteks EL-i või lähisriikide andmete alusel.
Menüü