Audiitori teenused

Audit on kindlustandev töövõtt, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus audiitor annab teada, et raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge. Auditi kohustus on sätestatud seadusega.

Auditi käigus kontrollib audiitor aastaaruande vastavust raamatupidamistavale, maksuarvestusprintsiipide rakendamist nii palju kui on aastaaruande kui terviku seisukohalt vajalik ning veendub, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes ettevõtte finantsnäitajatest adekvaatse pildi. Audiitor keskendub olulistele finantsnäitajatele, et anda oma tööga mõistlik kindlus.

Audiitor ei võta juhtkonnalt vastutust ega anna sajaprotsendilist kindlust. Audiitor ei koosta kliendi aastaaruannet, sealhulgas ei vali ettevõttele arvestuspõhimõtteid, ei anna raamatupidamislikke hinnanguid, ei tööta  välja sisekontrolli süsteemi ega anna kõikehõlmavat hinnangut selle toimivuse kohta. Audiitor ei  teosta maksuauditit, ei kontrolli raamatupidaja töö perfektsust, ei pane kokku rahavooge ega koosta konsolideerimise  tabelit.

Ülevaatus pakub auditiga võrreldes väiksemat kindlustunnet. Audiitori läbiviidavad protseduurid piirduvad analüütiliste  testide ja võtmeisikute intervjueerimisega, raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise  kontrolliprotseduure põhjalikult ei kontrollita. Seetõttu on ülevaatus ka reeglina mõnevõrra odavam. Auditi võivad ülevaatusega asendada keskmise suurusega osaühingud ja väiksemad avalikud sihtasutused, vastavad kriteeriumid on sätestatud seaduses.

Muud auditeerimisstandardite alusel osutatavad teenused võivad olla n.-ö kindlustandvad (näiteks mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine või pakendiaudit) või suunatud erinevatest asjaoludest, tehingutest või toimingutest parema ülevaate saamiseks (erikontroll, muud kokkuleppelise ulatusega finantsinfo kontrollid, riskianalüüsid, kontrollide efektiivsuse hindamised).

Muud audiitorfirmade pakutavad lisateenused on näiteks maksunõustamine, erinevad äriarenduse, riskijuhtimise ja strateegianõustamised, raamatupidamiskäsitlused, infotehnoloogia, juriidika jms. Audiitorfirmade konkurentsieelis nende teenuste pakkujana põhineb asjaolul, et hea audiitor tunneb süvitsi organisatsiooni finantstegevust ja tegutsemisloogikat, mis teeb lihtsamaks ja efektiivsemaks asjakohase nõu andmise väga paljudes äriedu seisukohalt olulistes valdkondades. Seejuures peab audiitor mõistagi kinni pidama asjakohastest konfidentsiaalsuse ja sõltumatuse nõuetest.

Menüü