Kutseeksam

Kutseeksami sooritamine on vandeaudiitori kutse saamise eeltingimuseks. Kutseeksamile pääsemisele peab eelnema vähemalt kolmeaastane praktiseerimine vandeaudiitori juhendamisel (või 15-aastane arvestusala töökogemus).

Audiitori kutse taotleja peab olema hea mainega ja usaldusväärne. Enne eksamile lubamist ja eksami käigus kontrollitakse ja hinnatakse audiitori kutse taotleja isiksuseomadusi ning kutsetegevuse alustamiseks vajalikku ettevalmistuse taset, teadmisi, oskusi ja vilumusi.

Vandeaudiitori kutseeksamit korraldab audiitortegevuse järelevalve nõukogu (edaspidi AJN) ja võtab vastu AJN-i moodustatud eksamikomisjon. Eksamikomisjonis on kaheksa liiget, neist viis on vandeaudiitorid. Kutseeksami kord ja muu asjakohane regulatsioon on esitatud AJN-i kodulehel → Järelevalve → Eksam.

Eksam koosneb kaheksast moodulist:

Audiitortegevus:

  • Vandeaudiitori kutsetegevuse standard – üldosa (VKS üld)
  • Vandeaudiitori kutsetegevuse standard – (VKS-ISA)
  • Vandeaudiitori õigus (VÕ)
  • Isikuomaduste hindamise essee (IH)

Raamatupidamine:

  • Eesti finantsaruandluse standard (EFS)
  • Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS)
  • Rahandus ja juhtimine (R&J)
  • Arvestusala õigus (AÕ)

Avaliku sektori vandeaudiitori kutse saamiseks tuleb täiendavalt läbida Riigi- ja haldusõiguse (RHÕ) moodul.

Kutseeksamitasu on kaheksa mooduli peale kokku 525 eurot. Eksamitasu kasutatakse eksami korraldamise ja vastuvõtmise kulude katmiseks.

Menüü