Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) poolt kinnitatud juhendid:

 1. Juhendmaterjal vandeaudiitoritele audiitorteenuse töövõtufailide kokkupaneku ja arhiveerimise viisidest (pdf) (avaldatud 18.03.2021)


Metodoloogiakomisjoni juhendid ja soovitused:

 1. Juhend orienteerumaks auditiväliste teenuste osas (pdf) uuendatud 20.07.2021
 2. Abiks audiitorile: infopäringud majandusüksuse juristile (pdf) lisatud september 2019
 3. Abiks audiitoritele valitsejate tuvastamisel AS´is ja OÜś (pdf) lisatud veebruar 2018 
 4. Vandeaudiitori kohustused auditi töövõttudes seoses majandusüksuse tegevuse jätkuvusega (uuendatud okt.2016) (doc)
 5. Kontserni audiitorite vaheline koostöö (doc) (uuendatud detsembris 2020)
 6. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollimise juhend (doc
 7. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollimise aruanne (doc
 8. Auditi olulisuse määramise põhimõtted (pdf)
 9. Projekt "Diskonteeritud rahavoogude hindamise meetodil koostatud kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse hindamisakti auditeerimine" (lisatud 04.04.2013) (pdf | xls)
 10. Juhend ISAde kasutamise kohta väikese ja keskmise suurusega majandusüksuste auditites 1. köide ja 2. köide
 11. Kvaliteedikontrolli juhend väikese ja keskmise suurusega praksistele (doc)
 12. Kommenteerimiseks! Pakendiaruande audiitorkontrolli juhend (täiendatud 14.06.2021) (docx)
 13. Ülevaatamise teenuse juhend (lisatud 20.02.2015) (doc)
 14. Suunised vandeaudiitorile raporteerimise osas Riigikontrollile ja/või MKM valitsemisalas oleva äriühingu või sihtasutuse juhtorganile seoses KVS-i ja seotud osapooltega" (täiendatud 23.04.2015) (pdf)
 15. Audiitorkogu ja Riigikontrolli ühiste tegevuste protokoll riigi majandusaasta koondaruande auditeerimiseks (pdf)
 16. Riskid, väited ja neile vastavad näidisprotseduurid (xls)
 17. Audiitori aruande allkirjastamine (pdf)
 18. Kohaliku omavalitsuse finantsaruande auditis kontrollitavad valdkonnad (pdf)
 19. Juhend vandeaudiitori aruande täitmiseks RIK-is (veebruar 2017) (pdf)

Varasemalt kehtinud juhendid ja soovitused:

 1. Juhendmaterjali vandeaudiitoritele töövõttude dokumentatsiooni arhiveerimise viisidest (pdf) lisatud oktoober 2017 - kehtis kuni 18.04.2021
 2. Praktilised juhised, kuidas käsitleda koroonaviiruse (COVID-19) leviku ja eriolukorra piirangute mõju Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruandes (pdf) lisatud aprill 2020

 

Menüü