Audiitori loodav väärtus

Usaldusväärne ettevõtluskeskkond toetab iga ettevõtja kasumlikkust ja riigi majanduskasvu

Audiitori arvamus on aus, kompetentne ja sõltumatu kvaliteedinäitaja ettevõtte või asutuse finantsaruandele. Audiitor kinnitab finantsaruannete vastavust teatud reeglitele ja tagab, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes organisatsiooni majanduslikust seisust tõese pildi. Lisaks sellele aitavad audiitorid tagada majanduskeskkonna usaldusväärsust ning suurendada avalikkuse kindlustunnet. Uuringud on näidanud, et riikide majandusliku jõukuse ning sealsete audiitorite arvu ja kogemuse vahel on tugev seos.

Audiitor kui unikaalse kogemusega probleemilahendaja

Audiitor on väga hea üldistusvõimega spetsialist, kelle töös on oluline järeldusteni jõudmine olemasoleva info pealt ning organisatsioonide ja protsesside sisemise loogika mõistmine, oskus eristada olulist ebaolulisest. Eesti audiitorite kliendipagas ja kogemus on muljetavaldav – paljud neist on hoidnud kätt iseseisva Eesti ettevõtluse pulsil selle algaastatest saati, näinud siinse ärikultuuri ja ettevõtluspraktikate arengut ja sellele kaasa aidanud, seda nii suurimate kui keskmiste ja väikeste ettevõtete osas. See unikaalne kogemus ja erialased oskusteadmised võimaldavad audiitoritel rääkida kaasa nii äris kui ühiskonnas laiemalt, osundada probleemide põhjustele ning pakkuda lahendusi.

Põhiväärtused

Audiitor on oma kutsetegevuses sõltumatu ja erapooletu. Audiitoril on kohustus olla vastavuses alljärgnevate põhiväärtustega:

  • Usaldusväärsus:  audiitor peab kõigis kutsealastes ja ärisuhetes olema otsekohene ja aus.
  • Objektiivsus: audiitor ei tohi lubada, et erapoolikus, huvide konflikt või teiste isikute lubamatu mõjutus kaaluvad üles kutsealased otsustused.
  • Kutsealane kompetentsus: audiitoril on pidev kohustus hoida alal kutsealaseid teadmisi ja oskusi tasemel,  mis on vajalik kompetentse kutsealase teenuse osutamiseks.
  • Konfidentsiaalsus: audiitor ei tohi avalikustada kutsetegevuse käigus saadud informatsiooni kolmandatele osapooltele ilma nõuetekohaste ja spetsiifilise volitusteta, samuti kasutada seda enda või kolmandate osapoolte kasuks.
  • Professionaalne käitumine: audiitor peab olema vastavuses seaduste ja regulatsioonidega ning vältima mistahes samme, mis diskrediteerivad audiitori elukutset.

Tagatud kvaliteet

Audiitorite ja audiitorettevõtjate kvaliteedi tagavad seaduse ja kutsetegevuse standaritega sätestatud ranged kvaliteedinõuded, aruandlus- ja täiendõppe kohustus ning efektiivne Audiitorkogu poolt teostatav järelevalve.

Kõigi audiitorettevõtjate tegevus on allutatud regulaarsele sõltumatule kvaliteedikontrollile. Kvaliteedinõuetele mittevastava kutsetegevuse korral on reaalselt rakendatavaks rangeimaks karistuseks tegevusloa äravõtmine. Samuti jälgib Audiitorkogu pidevalt audiitorfirmade aruandlust kutsetegevuse kohta ning seadusest tulenevate kohustuste täitmist. Audiitorite kutsetegevuse suhtes esitatud kaebusi menetlevad sõltumatud töörühmad.

Menüü