Audiitorkogust

Audiitorkogu on omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Audiitorkogu loodi aastal 1999 seaduse alusel avalik-õigusliku juriidilise isikuna, mille liikmeteks on kõik Eestis vandeaudiitori kutset omavad vandeaudiitorid (341 spetsialisti) ja kõik tegevusluba omavad audiitorettevõtjad (116 juriidilist isikut). Aastatel 1990-1999 täitis Audiitorkogu rolli Rahandusministeeriumi juures tegutsenud Audiitortegevuse nõukogu, mille juhid ja eestvedajad olid valdavalt tegevaudiitorid.

Missioon ja tegevus

Audiitorkogu missioon on suurendada Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust kutseprestiiži kasvatamise kaudu ning oma liikmete toetamisel kvaliteetsete teenuste osutamiseks.

Audiitorkogu põhiväärtused on tihe koostöö liikmetega ning siht- ja sidusrühmadega ning professionaalsus ja vastutustundlikkus.

Audiitorkogu põhimõtted on:

  • audiitortegevuse ning -kutse arendamine;
  • tõhus ja proaktiivne tegutsemine;
  • töö usaldusväärsuse tagamine;
  • sõltumatuse ja eetika koodeksi järgimine.

Audiitorkogu strateegiast tulenevad alljärgnevad tegevuseesmärgid:

  • hoida ja suurendada audiitorite kompetentsi ning teenuste kvaliteeti;
  • kasvatada teadlikkust audiitortegevusest;
  • väärindada audiitori kutset.
Menüü