Audiitortegevuse järelevalve nõukogu on audiitortegevuse seaduse alusel loodud organ, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. Järelevalvenõukogu liikmed nimetab rahandusminister viieks aastaks.

Septembris 2017 ametisse nimetatud järelevalvenõukogu koosseisu kuuluvad:

Siim Tammer (Finantsinspektsioon, järelevalvenõukogu esimees),

Sale Ajalik (Riigikontroll),

Kai Härmand (Justiitsministeerium),

Uku Liivamets (Finantsinspektsioon),

Taivo Põrk (Rahandusministeerium),

Andres Järving (ettevõtja),

Järelevalvenõukogu kontaktaadress on ajn@ajn.ee

Järelevalvenõukogu töökord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Üksikasjalikum kokkuvõte järelevalvenõukogu tegevusest esitatakse järelevalve aastaraamatutes, mis avalikustatakse audiitortegevuse portaalis.

 

Menüü