Audiitorkogu liikmeks olemine

Kokkuvõte Audiitorkogu liikmelisusega seotud peamistest reeglitest, Audiitorkogu liikme õigustest ja kohustustest.

Audiitorkogu liikmed

Audiitorkogu liikmed on kõik vandeaudiitori kutse saanud isikud ja tegevusloaga audiitorettevõtjad. Audiitorkogu liikmeks võivad teatud tingimuste täitmisel saada ka kolmandate riikide vandeaudiitorid (hetkel selliseid ei ole).

Liikmeks saamine

Vandeaudiitoriks saamiseks tuleb sooritada kutseeksam. Sellele eelnevalt peab audiitori kutse taotleja olema vähemalt kolm aastat praktiseerinud vandeaudiitori juhendamisel (või alternatiivselt töötanud vähemalt 15 aastat sarnasel kutsealal).

Audiitorettevõtjana tegutseda sooviv ühing või vandeaudiitor esitab tegevusloa taotluse Rahandusministeeriumile.

Liikme õigused

Igal vandeaudiitoril on õigus osaleda Audiitorkogu tegevuses, kandideerida ja olla valitud Audiitorkogu juhtorganitesse. Audiitorkogu tegutseb kõigi oma liikmete kutsetegevusega seonduvate õiguspäraste huvide eest ja kaitseks.

Liikme üldised kohustused

Kõik audiitorid on kohustatud täitma kutse-eetika nõudeid, sealhulgas

Iga vandeaudiitor peab täitma seadusi ning järgima Audiitorkogu põhikirja ja sisekordi.

Täiendõppe kohustus

Vandeaudiitor on kohustatud täiendama oma teadmisi ja oskusi: Seadus sätestab auditoorse õppe kohustusena 120 akadeemilist tundi kolmeaastase arvestusperioodi jooksul, sellest vähemalt 48 akadeemilist tundi peab hõlmama Audiitorkogu korraldatav täiendusõpe. Täiendusõppe kohustusest vabaneb audiitor rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkuse ning üle nelja kuu kestva töövõimetuse ajaks. Samuti saab täiendusõppe kohustuse vabastust taotleda muul mõjuval põhjusel järelevalvenõukogult.

Aruandluskohustus

Audiitorkogu liige on kohustatud koostama ja esitama hiljemalt 19. augustil eelneva  perioodi 1. juuli - 30. juuni kohta tegevusaruande. Tegevusaruanne esitatakse audiitortegevuse registri kaudu. Aruandluskohustus ei sõltu perioodi jooksul tegelikust vandeaudiitorina tegutsemisest ning sellest vabastust taotleda ei saa. Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi tegevusaruande esitamise kohta

Liikmemaksu kohustus

Vandeaudiitor on kohustatud tasuma Audiitorkogu liikmemaksu. Vandeaudiitori liikmemaksu suurus on vähemalt 64 eurot. Liikmemaksu tasumise kohustus arvestusperioodi 1. juuli - 30. juuni eest tekib 1. juuli registriandmete alusel. Liikmemaks peab olema tasutud 10. novembriks. Liikmemaksu võib tasuda vandeaudiitori eest tööandja või mõni muu isik, ent vandeaudiitor vastutab liikmemaksu tasumise kohustuse täitmise eest isiklikult. Liikmemaksu vähendamist või tasumise kuupäeva muutmist võib mõjuval põhjusel taotleda audiitortegevuse järelevalve nõukogult.

Liikmelisuse lõppemine

Vandeaudiitorilt võib kutse ära võtta tema enda taotluse alusel, samuti karistusena või liikmemaksu tähtaegse mittetasumise korral või mõnel muul seaduses sätestatud alusel.

Vandeaudiitor, kes soovib kutsest loobuda, esitab vastava taotluse järelevalvenõukogule.

Audiitorühingu tegevusloa peatamise, lõppemise ja kehtetuks tunnistamise alused on sätestatud audiitortegevuse seaduses.

Menüü