Audiitorkogu / 13. september 2018

Hinnatõus juhib audiitorfirmade müügitulu kasvu

30. juunil lõppes järjekordne tegevusaasta audiitorfirmadele. Seda perioodi iseloomustab tulu kasv, teenuste struktuuri muutus ning kallimad teenushinnad klientidele.

2017/18 tegevusperioodil kasvas audiitorfirmade müügitulu ca 6%, kuid kasv ei olnud kõikides tegevussegmentides ühtlane. Audiitorfirmade teenused jagunevad üldjoontes kaheks: kindlustandvad teenused (näiteks audit ja ülevaatus) ja muud teenused (näiteks juriidiline ja maksunõustamine, raamatupidamine). Muude teenuste segment on mahult väiksem, kindlustandvate teenuste oma suurem. Firmade müügitulu kasv tuli muude teenuste arvelt, mis kasvasid ligi kolmandiku võrra, samas kui kindlustandvate teenuste maht kahanes kolm protsenti. Viimane on seletatav ennekõike kohustuslike auditite arvu vähenemisega, mis tulenes viimastest audiitortegevuse seaduse muudatusest.

Kui vaadata täpsemalt kindlustandvate teenuste turul toimuvat, siis võib siin eristada kolme segmenti – suured, enamasti rahvusvahelisse võrgustikku kuuluvad audiitorfirmad; keskmised, mitme töötajaga audiitorfirmad; väikebürood, enamasti teenuseid osutava vandeaudiitori „ühemehefirma“. Kuigi kõigi audiitorfirmade kõigi kindlustandvate teenuste peale kokku kasvasid teenuste tunnihinnad 7% (40,3€->43,2€), on siiski märgata mõningaid erinevusi teenuse liigi (audit või ülevaatus) ja teenuse osutaja (suur, keskmine või väike audiitorbüroo) vahel.

Enim tõusid tunnihinnad suurfirmade audititeenuse osutamisel (+9%; 39,8€->43,3€), kõige väiksem hinnatõus oli väikeste audiitorbüroode ülevaatuste osutamisel (+2%; 45,8€->46,5€). Hinnatõusu taga on märgata kolme põhilist põhjust: turu muutus, sisendhindade kasv ja regulatsiooni mahu suurenemine. Vaatame järgnevalt neid kolme põhjust lähemalt.

Esiteks, kindlustandvate teenuste turg muutus tulenevalt 2017. aasta sügisel jõustunud väikeste aktsiaseltside kohustusliku auditeerimise lõpetamise tõttu. Sellest tulenevalt jäid auditeeritavate ettevõtete hulka vaid keskmised ja suuremad aktsiaseltsid, mille aruandluse kontrollimine ongi keerukam ning seetõttu kulukam.

Teiseks, kuna audiitorbüroode teenuste osutamine põhineb oskuslike ja kogenud spetsialistide tööjõul, mõjutab Eesti üleüldine palgakasv väga oluliselt ka audiitorfirmade kulubaasi. Sellise sisendhinna oluline kasv kandub omakorda aga edasi klientidele, teenuse tarbijatele.

Kolmandaks, kuna audiitorfirmad tegutsevad rangelt reguleeritaval turul, on nende tegevuste ja protseduuride hulk otseses sõltuvuses valdkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite sisust, nende muutmisest, nende rakendamisest. Kuna kõnealuses, Rahandusministeeriumi juhitud valdkonnas on viimastel aastatel otsustatud valdkonda veelgi enam reguleerida, peavad audiitorid selle oma tegevuspraktikatesse sisse arvestama. Kokkuvõttes saab riik suurema kindluse ja ka klient loomulikult veelgi usaldusväärsema, kvaliteetsema teenuse, kuid seda kõrgema hinnaga.

Käesoleva analüüsi ajal on käimas juba järgmine, 2018/19 audiitorteenuste osutamise hooaeg. Võib ennustada mitmete eelmist perioodi iseloomustanud trendide jätkumist – audiitorfirmade teenuste hulgas kasvab muude teenuste osakaal ning kindlustandvate teenuste segmendis jätkub hinnatõus, kuna vähemalt kaks kolmest 2017/18 perioodil sisendhindu mõjutanud protsessist jätkub ka 2018/19 perioodil.

 

Jaga artiklit:
Menüü