Kirjuta meile numbritest

Tähtaeg: 30. juuni 2017
Tööde saatmine: www.erk.ee

Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi, Raamatupidajate Kogu ja Siseaudiitorite Ühingu arvestusalaste uurimustööde konkurss.
Viie parima töö vahel jaguneb auhinnafond 3700€.

Tingimused

Konkursitöö võib olla:
aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse probleemi käsitlev ja lahendav kompleksne uurimus, mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist; või

teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud erialast kirjandust, statistilisi andmeid jmt. Töös on vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

Töö tuleb esitada pdf-formaadis eesti või inglise keeles.

Konkursitöö peab olema valminud 2016/2017. aastal ega tohi olla varem avaldatud.

Ametlikud konkursi tingimused peatselt SIIN.

Hindamiskriteeriumid

• Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid
• Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule
• Järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus
• Teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik
• Keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine

Konkursile esitatud töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Siseaudiitorite Ühingu ja Raamatupidajate Kogu esindajad.

Valik Soovituslikest teemadest

1.Välisaudit

1.1 Pakendiarvestuse üldpõhimõtete väljatöötamine.

1.2 Vandeaudiitori kutsetegevuse alustamiseks vajaliku ettevalmistuse taseme, teadmiste, oskuste, vilumuste ja isikuomaduste kontrollimise regulatsiooni ja korralduse võrdlus Eestis ja naaberriikides.

1.3 Mõõdikud auditi kvaliteedi hindamiseks.

1.4 Audiitorite avaliku järelevalve süsteemi ülesehitus Eestis ja naaberriikides.

1.5 Olulisuse kontseptsiooni rakendamine raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva informatsiooni määratlemisel IFRS-i käsitluses.

1.6 Viimaste aastate arengud vandeaudiitorite poolt pakutavate teenuste turul (sh muu äritegevus) ning tulevikuperspektiivid.

1.7 Auditi mõju informatsiooni usaldusväärsuse määra kasvule ning investorite otsustele pikaajalisteks kapitalipaigutusteks.

1.8 Auditi poolt loodud lisandväärtus versus auditeerimata raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse tõstmisega kaasnevad tehingukulud investeerimisotsuste tegemisel.

1.9 Auditi roll finantsstabiilsuse tagamisel ühiskonnas.

1.10 Audit majanduskasvu mõjutajana.

1.11 Audiitortegevuse mõju majanduskasvule investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku finantsaruandluse usaldusväärsuse tõstmise kaudu.

1.12 Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi rakendamine aruandluskeskkonna hindamisel.

1.13 Ettevõtete aruandluse usaldusindeksi arvestusmetoodika edasiarendamise võimalused.

1.14 Revisjoni instituut Eesti õigussüsteemis: võimalused ja puudused.

1.15 Vandeaudiitori rolli suurendamise võimalused avalikkuse silmis.

1.16 Avalik-õigusliku Audiitorkogu ja avaliku järelevalve süsteemi rahastamismudelite alternatiivide analüüs.

1.17 Vandeaudiitori aruande väljastamise õiguslikud tagajärjed ja avalik huvi.

1.18 Kutseühenduse-sisese kvaliteedikontrolli mõju audiitortegevuse turu konkurentsiolukorrale.

2.Siseaudit

2.1Siseaudiitori kutsetegevuse standardite roll Eesti õigusruumis.

2.2 Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.

2.3 Tulemusauditi regulatsioon Eesti õigusruumis.

2.4 Tulemusauditi metoodika.

2.5 Siseaudiitori koondarvamuse metoodika ja kvaliteet.

2.6 Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.

2.7 Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.

2.8 Auditikomitee rolli võimalused kohalikus omavalitsuses.

2.9 Erinevate kindlustunnet pakkuvate ja kontrollifunktsioonide koostöö ning rollijaotus organisatsioonis.

2.10 Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine väikeses üksuses.

3.Finantsarvestus

3.1 Arvestusalane lihtsustamine: võimalus halduskoormuse vähendamiseks või oht majanduslikule aktiivsusele?

3.2 Üldotstarbelise finantsinformatsiooni roll majanduse arengu ja stabiilsuse saavutamisel muutuvas majanduskeskkonnas.

3.3 Arvestusala eksperdi elukutse perspektiivikus karjäärivaliku seisukohalt.

3.4 Õigusvastaste ja teeseldud tehingute kajastamine majandusarvestuses.

3.5 Infotehnoloogiliste muudatuste mõju arvestusala korraldamise ja aruandluse arengutele.

3.6 True and fair view kontseptsiooni rakendamine uue raamatupidamisdirektiivi valguses.

3.7 Levinumate Eestis kasutatavate majandusarvestuse tarkvarade vastavus raamatupidamise seaduse muudatuste (digipööre) nõuetele.

3.8 Arvestusvaldkonna mõistetesüsteemi metodoloogilise täpsuse olulisus.

3.9 Arvestusvaldkonna terminoloogia analüüs (seosed teiste valdkondadega).

3.10 E-majandus: majandusarengu vältimatu eeldus või loomulik tulemus?

3.11 Arvestusala asjatundja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis ja võrdlus rahvusvaheliste analoogidega.

3.12 Majandusarvestuse õppekavad Eesti kutse- ja kõrghariduse süsteemis.

3.13 Arvestusala õppekavade lõpetajate tööturule rakendamise võimalused tulevikus.

Võitjad


2016. aasta konkursi võidutööd

Võidutööd 2016

2015. aasta konkursi võidutööd

• Peapreemia: Parim magistritöö - „Kohaliku omavalitsuse maksejõuetuse ohu hindamine (Eesti omavalitsuste näitel)“, Eveli Vaher, juhendaja Margus Tinits

• Peapreemia: Parim bakalaureusetöö - „Äristrateegia mõju ettevõtte finantstulemusele (AS Estonian Air näitel)“, Regina Albogatšijeva, juhendaja Jaan Alver

• Eriauhind: Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö - „Majandusarvestuse protsessi mõjutavad tegurid tsentraliseeritud raamatupidamise tingimustes Tartu Vangla näitel“, Anna Kudimova

• Eriauhind: Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus - „Tugiteenuste ühendamise projekti kulg riigiasutustes“, Jaana Saluste

• Eriauhind: Parim audiitortegevusalane uurimustöö - „Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel”, Tiiu Lauri

Võitjate vahel jagunes auhinnafond 3700 eurot.
Võitjad kuulutati välja 10. detsembril 2015 Eesti Raamatupidajate Kogu teabepäeval.

2014. aasta konkursi võidutööd

• Peapreemia: Parim magistritöö - „Integreeritud aruandluse arengusuunad Balti energeetikaettevõtete näitel“, Jaanus Nestra, juhendaja Toomas Haldma

• Peapreemia: Parim bakalaureusetöö - „Õiglase väärtuse kontseptsiooni rakendamise hindamine - teoreetiline käsitlus“, Heiki Hanni, juhendaja Inno Kalberg

• Eriauhind: Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö - „Finantsaruannete pettuste analüüs“, Kristi Nõlvak, juhendajad Krista Aas ja Margus Tinits

• Eriauhind: Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus - „The Effect of Audit Committee Formation and Activity on Organisations in Estonia“, Maris Valts, juhendaja Ülle Pärl

• Eriauhind: Parim audiitortegevusalane uurimustöö - „Finantsaruannetes esinevate väärkajastuste väljaselgitamine mittetulundusühingute näitel“, Marvi Meriniit, juhendajad Toomas Haldma ja Sergei Tšistjakov